1. Bekendmakingen Waterland
  2. STAATSCOURANTKennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting, WaterlandInzageRechtsmiddelInwerkingtreding

Waterland | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Waterland. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Waterland valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTKennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting, WaterlandInzageRechtsmiddelInwerkingtreding

Overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2012 het bestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting (identificatienummer NL.IMRO.0852.BPKMONBuvest-va01) gewijzigd heeft vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het volgende gewijzigd: • Het gebied van de trambaan aan de Nieuwpoortslaan is bestemd tot Verkeer-Verblijf; • De buiten het bouwvlak gelegen gronden behorend bij een maatschappelijke bestemming met de bestemming Tuin-Onbebouwd –Bernhardlaan 23, Graaf Willemlaan 1 en de scholen aan Avegaar en Kam- zijn bestemd tot Maatschappelijk; • De buiten het bouwvlak gelegen gronden behorend bij een Bedrijf-Nutsvoorziening met de bestemming Tuin–Onbebouwd – Bernhardlaan 25- zijn bestemd tot Bedrijf-Nutsvoorziening; • De buiten het bouwvlak gelegen gronden behorend bij Swaensborch, zijn bestemd tot Wonen-Wooncentrum; • Gronden met een openbare groenfunctie of verkeersfunctie aan de Bernhardlaan, De Werf, Graaf Willemlaan en de Jan Persijnlaan zijn bestemd tot Groen, Verkeer en Verkeer – Verblijf; • De voortuinen van de percelen Zwaluwtong en Bereklauw zijn bestemd tot Wonen-2; • De achterven van de percelen aan Fuik en Lameroen tot aan het water zijn bestemd tot Wonen-1; • De gronden behorend bij 'Oranjezicht' zijn bestemd tot Wonen-Woongebouw, het hoofdgebouw is binnen een bouwvlak gelegd, de gronden met een verkeersfunctie zijn bestemd tot Verkeer - Verblijf. Paragraaf 5.4 van de toelichting op het bestemmingsplan is hierop aangepast. • De tekst van artikel 27 onder a. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 18 januari 2013 gedurende een periode van zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien: • Op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl, die ook te bereiken is via de gemeentelijke website www.waterland.nl/projecten-en-plannen/bestemmingsplannen/monnickendam/buiten-de-vesting-in-procedure. De digitale bestandenset wordt ook op deze webpagina beschikbaar gesteld. • Bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, woensdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur. Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende • Die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend; • Aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht; • Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan; beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daartoe moet voor afloop van de inzagetermijn een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking, daartoe dient tevens een verzoek om een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit -het bestemmingsplan- treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de hierboven genoemde Afdeling, treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie WaterlandStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Waterland inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Waterland.

Meer Bekendmakingen