1. Bekendmakingen Waterland
  2. STAATSCOURANTKennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting 2013, WaterlandInzageRechtsmiddelInwerkingtreding

Waterland | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Waterland. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Waterland valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTKennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting 2013, WaterlandInzageRechtsmiddelInwerkingtreding

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 11 april 2013 het bestemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting 2013 gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen zijn beschreven in het vaststellingsbesluit. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0852.BPKMObinnendev013-va01. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 24 mei 2013 gedurende een periode van zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kan worden ingezien: • Op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl, die ook te bereiken is via de gemeentelijke website: www.waterland.nl/projecten-en-plannen/bestemmingsplannen/monnickendam/binnen-de-vesting-2013-in-procedure. De digitale bestandenset wordt ook op deze webpagina beschikbaar gesteld. • Bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, woensdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur. Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende: • Die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend; • Aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht; • Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan; beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daartoe moet voor afloop van de inzagetermijn een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking, daartoe dient tevens een verzoek om een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit -het bestemmingsplan- treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de hierboven genoemde Afdeling, treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie WaterlandStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Waterland inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Waterland.

Meer Bekendmakingen